Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.outlet.excellent.com.pl

 

 

I.       Informacje ogólne

1.1  Właścicielem sklepu internetowego www.outlet.excellent.com.pl (w dalszej części regulaminu zwany „sklepem internetowym) jest „EXCELLENT” S.A. z siedzibą w Krakowie (30-841) przy ul. Nad Drwiną 10/B-3, zarejestrowaną w Rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem: 169449 (miejsce przechowywania akt rejestrowych: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS), NIP: 676-10-26-714, wysokość kapitału zakładowego: 3 259 200,00 PLN (wpłacony w całości), tel. 665109991 e-mail: outlet@excellent.com.pl.

1.2  „Kupującym” w myśl niniejszego regulaminu jest:
- osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
- każda osoba prawna
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeśli na podstawie  odrębnych przepisów prawnych posiada zdolność do czynności prawnych.

1.3 „Konsumentem” jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4  Sklep internetowy realizuje zamówienia jedynie na terytorium RP.II.    Towary i ceny

2.1 Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z pkt. III ust. 3.4 regulaminu.

2.2 Na wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym wystawiany jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie).

2.3 Towary dostępne w sklepie internetowym to: towary wyprzedażowe, końcówki kolekcji, towary poekspozycyjne, produkty w II i III gatunku, nierzadko są to pojedyncze egzemplarze.

2.4 Niektóre produkty umieszczone w sklepie internetowym nie są dostępne w sprzedaży internetowej, a umieszczone zostały tam w celach informacyjnych. Sprzedaż tych produktów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sprzedaży tradycyjnej.

2.5 Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu cywilnego.

2.6   Zamówienie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 3.4 regulaminu.

2.7    Zdjęcia towarów umieszczane są na stronie sklepu internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

2.8   Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Kupującego wskazanych w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu i adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Kupującym ze strony sklepu internetowego

2.9 Dokładamy wszelkich starań aby oferta przedstawiona w sklepie internetowym była jak najbardziej aktualna. Najpóźniej na początku składania zamówienia sklep internetowy wskazuje wszelkie ograniczenia w dostarczeniu towaru, w tym niski zapas magazynowy. W przypadku gdyby z uwagi na równoległą sprzedaż stacjonarną, towar zamówiony przez Kupującego nie był już dostępny. W takim przypadku sklep internetowy niezwłocznie wysyła Kupującemu wiadomość drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail.Kupujący ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez sklep internetowy zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia poinformowania przez Kupującego o anulowaniu zamówienia.

 

III.  Warunki zamawiania i sprzedaży

3.1 Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.2 Rejestracja w sklepie internetowym nie jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia, jednak tylko osoby zarejestrowane mają możliwość poprzez stronę internetową sprawdzać historię zamówień.

3.3 Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie wyboru towaru, sposobu płatności i sposobu dostawyoraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.

3.4 Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący i jest on doliczany do wartości zamówienia. Koszt ten jest wskazywany Kupującemu przed złożeniem przez niego zamówienia, a jego wysokość może zależy od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i sposobu płatności.

3.5 Wysłanie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”)  stanowi  ofertę Klupującego złożoną sklepowi internetowemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.   

3.6 Każde zamówienie musi zostać potwierdzone e-mailowo przez pracownika sklepu internetowego. Potwierdzenie zostanie wysłane w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

3.7 Czas realizacji zamówienia wynosi od 3- 20 dni.

3.8 W przypadku wybrania opcji płatności: „przelew bankowy”, zamówiony towar zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu całej należności na koncie sklepu internetowego.

3.9 W przypadku wybrania opcji płatności „odbiór osobisty” termin odbioru towaru zostanie wskazany w e-mailu skierowanym do Kupującego zgodnie z pkt 3.4. Kupujący będzie zobowiązany do odbioru towaru w terminie do 14 dni od wysłania mu wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie (pkt 3.4). 

IV. Sposób płatności

4.1 W sklepie internetowym płatności za zamówiony towar można dokonywać wyłącznie w PLN.

4.2 Płatność może być dokonywana w następujący sposób:


-przelew na konto bankowe sklepu internetowego:
 Bank Handlowy w Warszawie O/Kraków
 57 1030 1188 0000 0000 5798 4240

-gotówka w siedzibie sklepu ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków podczas osobistego odbioru towaru

4.3 Kupujący wybierający opcję zapłaty przelewem winien jest dokonać przelewu w terminie do 5 dni od otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie będzie anulowane. 

V.    Zasady odstąpienia od umowy i zwrotu towaru

5.1 Postanowienia określone w pkt V niniejszego regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od umowy i zwrotu towaru stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z Konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów.

5.2 Kupujący, w sklepie internetowym (będący Konsumentem) może w terminie 14 dni od objęcia przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej: www.outlet.excellent.com.pl. oraz przesyłany jest Kupującemu pocztą e-mail na wskazany przez Kupującego adres wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.3 Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

5.4 Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep internetowy potwierdził zamówienie przestaje ono wiązać strony,

5.5 Kupujący, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić zamówiony towar na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy

5.6 Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego w miarę możliwości wraz z dołączonym dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). Dotyczy to również opakowania. Koszty zwrotu towaru tj. koszt opakowania i odesłania w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru bądź korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

5.7 Sklep internetowy zwraca wszystkie dokonane przez Kupującego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sklep internetowy) nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.8 W przypadku gdy sprzedaż towaru udokumentowana została fakturą VAT wystawiona zostanie faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, w terminie 7 dni od jej otrzymania.

5.9 W stosunku do towarów na indywidualne zamówienie Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. VI. Reklamacja towaru

6.1 Sklep internetowy ma obowiązek dostarczania produktów bez wad. W przypadku oferowania towarów uszkodzonych, które w związku z tym mają obniżoną cenę uszkodzenie to jest dokładnie wskazane w opisie towaru – sklep internetowy ma wówczas obowiązek dostarczenia towaru zgodnego z opisem.

6.2 Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi określonej przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli towar zakupiony w sklepie internetowym posiada wady fizyczne rozumiane jako niezgodność produktu z umową bądź wady prawne.

6.3 Kupujący który składa reklamację może zażądać: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

6. 4   W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji  http://excellent.com.pl/serwis oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem oraz w miarę możliwości  z dowodem zakupu paragonem albo fakturą (co ułatwi Kupującemu udowodnienie zakupu towaru w sklepie internetowym). W formularzu reklamacji Kupujący określa swoje żądania co do sposobu realizacji zobowiązań sklepu internetowego.

6.5  Sklep internetowy rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru od Kupującego, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się poinformować Kupującego.

6.6  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi sklep internetowy.

6.7  W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

 

VII.  Bezpieczeństwo transakcji i ochrona danych osobowych7.1 Składając zamówienie Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

7.2  Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami trudniącymi się dostarczaniem towarów, z tym że zakres tego powierzenia nie może wykraczać poza dane konieczne dla dostarczenia towaru Kupującemu. Administratorem bazy danych osobowych klientów sklepu internetowego jest  „EXCELLENT” S.A. z siedzibą w Krakowie (30-841) przy ul. Nad Drwiną 10/B-3  (szczegółowe dane podmiotu wskazano w pkt I ust. 1.1. regulaminu) Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Zgodnie z ustawą Kupujący ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może też zażądać zaprzestania ich przetwarzania.

7.3 Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

VIII. Postanowienia końcowe8.1 Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu internetowego jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

8.2 Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacji produktu i mogą być zastrzeżonymi znakami odpowiednich właścicieli.

8.3 Zaleca się aby po odbiorze produktu, przy kurierze sprawdzić towar pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do sklepu internetowego.

8.4 Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

8.5 Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z poniżej wskazanych przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):

a)    Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja;

b)    Netscape 7.0 lub wyższa wersja;

c)    Mozilla 1.3 lub wyższa wersja,

d)    Google Chrome,

e)    Safari,

f)     Opera.

8.6 W razie zaistnienia sporu, pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in: 

a)    zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b)    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a sklepem internetowym,

c)    zwrócenie się o pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a sklepem internetowym do właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

Kupujący ma także  możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

8.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa w tym ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Koszyk:
0 produktów
Wartość: 0.00PLN
Zobacz koszyk
Zaloguj się :
Login:
Hasło:
Nie masz konta?
Zarejestruj się.
Kontakt:

SALON WYPOSAŻENIA WNĘTRZ EXCELLENT

Excellent Outlet Łazienki
(sklep stacjonarny)

   Godziny otwarcia:
pn - pt: 10.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 16.00

magazyn czynny:
pn - pt: 10.00 - 18.00, sobota: 10.00 - 16.00

OUTLET - SKLEP INTERNETOWY:
Excellent Outlet Łazienki
pn - pt: 10.00 - 18.00

outlet@excellent.com.pl